Regulamin 

1. Dane podstawowe

 

Dostawca

Monos Technology sp. z o.o. Předbranská 415
688 01, Uherský Brod

NIP: CZ29219639

Numer konta do płatności bezgotówkowych:
270289641/0300 (ČSOB - PLN) 
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 7028 9641


Adresy punktów serwisowych:
Na życzenie podamy aktualne adresy punktów serwisowych poszczególnych producentów.
 

2. Zamawianie towarów

 
Lista towarów na stronie www.vinarskyraj.pl to katalog stale dostarczanych towarów. Dostawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towarowych. Dostępność towaru zawsze będzie potwierdzana na podstawie popytu.
W celu złożenia zamówienia klient dokonuje wyboru towaru, należycie wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie. Przesłane zamówienie towaru jest propozycją zawarcia umowy kupna. Zamówienie służy następnie do rezerwacji towaru.
 
Klient ma możliwość sprawdzenia ceny towaru przy poszczególnych pozycjach towarowych. Ceny za wysyłkę i inne opłaty można sprawdzić na stronie wysyłki.
Przed wysłaniem zamówienia zostanie obliczona łączna cena za towar wraz z związanymi z nim opłatami, a klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody.
 
Ceny towarów obowiązują w momencie złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia:
Klient i dostawca mogą anulować zamówienie klienta bez podania przyczyny do czasu potwierdzenia zamówienia przez dostawcę. Jeśli dostawca anuluje zamówienie, zwykle podaje przyczynę braku możliwości potwierdzenia zamówienia. Anulowanie zamówienia po zawarciu umowy kupna jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu między dostawcą a klientem i na wzajemnie uzgodnionych warunkach.

3. Wysyłka towarów

 
W przypadku towarów, które mają być wysłane do klienta pocztą lub firmą kurierską, do faktycznego zawarcia umowy kupna wymagane jest wiążące potwierdzenie zamówienia przez dostawcę.
Wiążące potwierdzenie zamówienia nie jest automatycznie generowanym elektronicznym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do systemu dostawcy, ale przesłanym elektronicznie lub telefonicznym potwierdzeniem zamówienia przez dostawcę, w którym dostawca i klient potwierdzają treść zamówienia, w szczególności rodzaj towaru, ilość sztuk, cenę za towar i transport, sposób i termin dostawy. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia.
 
Czas dostawy
Zamówiony towar, w zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych dostawcy, zostanie dostarczony jak najszybciej pocztą lub innym przewoźnikiem, zwykle w ciągu 1-5 dni roboczych od wiążącego potwierdzenia zamówienia. W przypadku towarów droższych lub towarów, których nie ma na stanie, czas dostawy jest zwykle dłuższy; klient jest informowany na czas o ewentualnym wydłużeniu czasu dostawy. Towar uważa się za dostarczony, doręczeniem pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu.
 
Sposób transportu
Transport pod wskazany adres zapewnia dostawca w porozumieniu z klientem na terenie całej Republiki Czeskiej, ewentualnie Słowacji i Polski. Koszt transportu towarów różni się w zależności od wybranego środka transportu. Klient sam wybiera konkretny sposób dostawy.
 
Sposób zapłaty za towar
Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji. Przed wysyłką zamówienia spółka powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach. W przypadku wyboru opcji płatności kartą online, Klient bierze pod uwagę, że płatność zostanie pobrana z karty w momencie dokonania transakcji.
Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument podatkowy.
Instalacja towaru oraz montaż nie jest częścią umowy kupna.
 
Odbiór towaru
Zalecamy sprawdzenie towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania produktu, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i poprosić o potwierdzenie przez przewoźnika.
 
Na podstawie sporządzonego protokołu klient otrzyma rozsądną zniżkę lub zostanie mu dostarczony nowy produkt. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy.
 
Klient podpisując list przewozowy przewoźnikowi wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że dotarł on w stanie nienaruszonym mechanicznie. Dlatego przed podpisaniem lepiej dokładnie sprawdzić opakowanie towaru zapakowanego w folię oraz sam towar.
 
Warunki odbioru towaru, w tym stosunki odpowiedzialności, różnią się w zależności od wybranego przewoźnika, więcej w dziale „transport”.
 
Komunikacja między klientem a dostawcą
Inna komunikacja między dostawcą a klientem odbywa się drogą e-mailową, chyba że strony ustalą inaczej.

4. Osobisty odbiór towarów

 
Towar jest zarezerwowany dla klienta w siedzibie dostawcy na okres 3 dni roboczych od wezwania do odbioru towaru. Klient ma prawo do sprawdzenia towaru u dostawcy przed zawarciem umowy kupna.
W przypadku osobistego odbioru towaru u dostawcy, umowę kupna uważa się za zawartą dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu i przyjęciu towaru przez klienta.

5. Warunki gwarancji i reklamacje - wykonywanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady

 
Okres gwarancji i karta gwarancyjna
 
Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru przez klienta.
 
Okres gwarancji podany jest dla każdego produktu w jego opisie. W przeciwnym razie okres gwarancji na towar wynosi 2 lata. Jeżeli na dany towar istnieje karta gwarancyjna, to wystawiana jest w dniu sprzedaży towaru. Jeżeli karta gwarancyjna nie istnieje, dokument podatkowy służy jako karta gwarancyjna.
 
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Krótsza żywotność produktu w takim przypadku nie może być traktowany jako wada i nie może być tak reklamowany.
 
W przypadku Klientów korzystających z towaru w celach handlowych, okres gwarancji nie jest określony w Kodeksie Cywilnym. W takim przypadku okres gwarancji jest określany przez konkretnego importera towarów do Czech. Okres gwarancji podany na naszej stronie przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zakup na numer identyfikacyjny).
 
Reklamacje
W przypadku stwierdzenia przez klienta w okresie gwarancji wady zakupionego towaru, która nie była spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, ale wadą samego towaru, przysługuje mu prawo do reklamacji towaru w okresie gwarancyjnym.
 
Procedura reklamacyjna
W przypadku reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym www.vinarskyraj.pl, zalecamy przesłanie opisu reklamacji na adres e-mail eshop@vinarskyraj.pl, gdzie Klient w szczególności poda rodzaj
 
produkt, jego numer seryjny, numer dokumentu sprzedaży i opis wady lub zdjęcie. Następnie prześlemy klientowi informacje o kolejnych krokach. Jeśli klient bezpośrednio wyśle produkt pocztą i nie jest z niego jasne, dlaczego został wysłany do nas, zostanie on zwrócony nadawcy.
 
Adres do wysyłki reklamowanego towaru:
Vinařský ráj
Farma pod zámkem 1
69615 Čejkovice
Wskazane jest przesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, ponieważ dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przed odebraniem towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji klientowi przysługuje zwrot kosztów przesyłki w wysokości kosztów niezbędnych do bezpiecznej dostawy (konieczne jest przedstawienie dowodu tego transportu). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z załatwieniem reklamacji a jednocześnie dostawcy nie przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów (chyba że była to np. powtarzająca się nieuzasadniona reklamacja ze strony konsumenta, z której już można wywnioskować, że było to nadużycie praw konsumenta z jego strony).
 
Obsługa reklamacji
Dostawca lub serwis oceni zasadność reklamacji z tytułu wady towaru i po dokonaniu oceny powiadomi klienta telefonicznie lub mailowo o sposobie załatwienia reklamacji. Następnie klient zostanie poproszony o odebranie reklamowanego towaru.
Termin rozstrzygnięcia reklamacji jest zgodny z ustawą nr 634/1992 Sb. trzydzieści dni.
Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy, przy każdym towarze należy przestrzegać opisanych parametrów. Jeżeli dostarczony towar nie jest zgodny ze zdjęciem, nie stanowi to powodu do reklamacji.
 
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.
Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem
kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 Maj 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 
Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwe biuro ds. Zezwoleń handlowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów.
 

6. Odstąpienie od umowy

 
Prawo klienta do odstąpienia od umowy
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawca nie spełnia uzgodnionych warunków dostawy. Klient, który nie kupuje towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej, powinien ponadto przestrzegać
 
§ 53 ust. 7 i § 54 Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 
Prawo dostawcy do odstąpienia od umowy
Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko do momentu wysłania towaru i tylko w przypadku niedostępności towaru lub istotnej zmiany ceny towaru. Jednak przed odstąpieniem od umowy dostawca jest zawsze zobowiązany do skontaktowania się z klientem w celu uzgodnienia dalszych działań.
 
Procedura w przypadku odstąpienia od umowy
Z uwagi na fakt, że w przypadku odstąpienia od umowy od początku umowa ulega unieważnieniu, dostawca zwraca lub zastępuje klientowi a klient dostawcy wszystkie przyjęte świadczenia.
 
Klient może odstąpić od umowy informując o tym fakcie dostawcę np. Elektronicznie na adres e-mail eshop@vinarskyraj.pl lub pisemnie w magazynie dostawcy.
Przy odstąpieniu od umowy zalecamy podanie numeru zamówienia, symbolu zmiennej i daty zakupu oraz przesłanie oryginału lub kopii dowodu zakupu. Przesyłki, które nie zawierają informacji, dlaczego zostały do nas wysłane, zostaną zwrócone nadawcy.
Jeżeli klient już odebrał i przyjął towar, odsyła go z powrotem do siedziby dostawcy, gdzie dostawca bez zbędnej zwłoki ocenia stan zwracanego towaru. Aby otrzymać pełną kwotę, towar należy zwrócić do dostawcy w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, kompletnym (wraz z akcesoriami i wszystkimi dostarczonymi dokumentami oraz oryginalnym opakowaniem).
 
W przypadku zwrotu towaru do dostawcy w stanie innym niż nienaruszony, klient zobowiązany jest do zwrotu w szczególności kosztów związanych z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego oraz uszkodzenia towaru. Zwrot tych kosztów nastąpi na podstawie ceny zakupu, która jest zwracana przez dostawcę w przypadku odstąpienia od umowy, jest odpowiednio pomniejszona o te koszty i odszkodowanie.
 
Konflikt z umową kupna
W przypadku gdy rzecz nie jest zgodna z umową kupna przy odbiorze przez kupującego („niezgodność z umową kupna”), należy postępować zgodne z postanowieniami § 616 Kodeksu Cywilnego.
 

7. Postanowienia końcowe

 
Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów kupna zawieranych między dostawcą a klientem. Dostawca zastrzega sobie prawo